SVESTRA mötesprotokoll 14.1.1999

Tid: Torsdag 14.1.1999 kl. 10.30-13.25
Plats: Mannerheimvägen 96 A
Närvarande: Melina Bister (sekr.), Mona Forsskåhl, Maria Fremer, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Carita Rosenberg-Wolff, Mirja Saari (ordf.), Beatrice Silén, Camilla Wide.

1. Förväntningar och önskemål inför projektet

Förväntningar inför projektet diskuterades. Som viktiga mål nämndes bl.a.:

2. Ekonomi

Projektets ekonomi och årets anslagsfördelning diskuterades.

Möjligheten att anställa längre hunna studerande för transkribering på timbasis skall utredas.

3. Verksamhet

En tidpunkt för SVESTRA-aktiviteter fastslogs. SVESTRA kommer att ha möten varannan vecka på fredagar kl. 13.15-15. Det är meningen att vi skall hålla datasessioner, läsecirklar eller vanliga projektmöten på mötestiderna.

SVESTRA:s interna symposier diskuterades. Vi kommer att samlas på Svidja två gånger i år, första gången i maj (20-21.5). Därtill kommer SVESTRA att ordna ett internationellt symposium om samtalsstrategier i Tvärminne 19-21.11.

4. Mindre arbetsgrupper inom SVESTRA

SVESTRA-medlemmarna presenterade sina forskningsområden. Det konstaterades att projektet behöver mindre arbetsgrupper. Tre
grupper som sköter om allmänna ärenden inom projektet grundades:

Därtill grundades forskningsorienterade grupper (grupperna är öppna och alla projektmedlemmar informeras om och kan delta i deras verksamhet): 5. Deltagande i konferenser

Aktuella konferenser diskuterades:

Alla svestror uppmanades delta aktivt i olika konferenser samt att söka extra pengar för resorna.

Vid protokollet

MB


Omredigerat för WWW av Maria Fremer 5.2.1999